తెలుగు - ఇంగ్లీషు నిఘంటువు

తెలుగు - ఇంగ్లీషు నిఘంటువు(Telugu- English dictionary)